O nas

The Yachting Club

O nas

Żyj z pasją!

The Yachting Club pozwala łączyć dwie pasje: żeglarstwo i podróże. Dysponujemy doświadczeniem zdobytym w branżach związanych z turystyką, rekreacją, organizacją rejsów przygodowych oraz przemysłem jachtowym.

Oferujemy dostosowane do indywidualnych oczekiwań i spełniające najwyższe standardy wyprawy żeglarskie po Adriatyku, Morzu Śródziemnym, Karaibskim oraz Oceanie Indyjskim. Nasze jachty i katamarany czekają na czarter w Chorwacji, Włoszech, Grecji i nad Morzem Bałtyckim.

Naszym wyróżnikiem jest wysoka jakość świadczonych usług, osobiste zaangażowanie na każdym etapie przedsięwzięcia i najwyższe standardy obsługi. Jesteśmy dumni z tego, że nasi Klienci regularnie korzystają z oferowanych przez nas usług i polecają nas innym.


To właściwa droga. Podążać za swym marzeniem... Podążać nieustannie. Joseph Conrad, "Lord Jim"

The Yachting Club oferuje szeroką gamę wyjątkowych wypraw żeglarskich, czarterów i morskich ekspedycji. Chętnie pomożemy Ci znaleźć rejs, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania i pozwoli Ci żeglować w sposób, który lubisz najbardziej.

Nigdy wcześniej nie żeglowałeś? To żaden problem! Ważne, że masz duszę odkrywcy, jesteś otwarty na nowe doświadczenia i chcesz się dobrze bawić. Żyje się tylko raz – dziś jest więc idealny moment, by przeżyć coś nowego: poznawać, odkrywać, odwiedzać nowe miejsca, zawierać przyjaźnie, które przetrwają lata. Otwórz się przygodę, której nigdy nie zapomnisz!

Zaufaj naszym ekspertom. Przez 15 lat zorganizowaliśmy setki urlopów pod żaglami w najatrakcyjniejszych miejscach na kuli ziemskiej, a także wiele żeglarskich ekspedycji przez burzliwe wody Przylądka Horn i Przejście Północno-Zachodniego. Czartery jachtów i katamaranów to nasza specjalność!

Posiadamy własną flotę jachtów żaglowych i motorowych oraz katamaranów dostępnych na Morzu Bałtyckim, w Chorwacji, Włoszech, Grecji i na Karaibach. Wspólnie z naszym partnerem – firmą Dobre Jachty sp. z o.o. – prowadzimy projekt Yachtvestment, polegający na zakupie katamaranu w formie przynoszącej wymierne korzyści inwestycji finansowej.

 

 

 

Gdynia, dnia 9.05.2017r.
Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1/2017
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem NewConnect
1. Przedmiot zamówienia: zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki The Yachting Club Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” obejmujący:
 Raport due-diligence,
 Wycenę spółki,
 Dokument ofertowy,
 Dokument informacyjny,
 Teaser inwestycyjny,
 Prezentację inwestorską.
2. Kryteria wyboru:
a. Kryterium formalne:
pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). – ocena 0/1
b. Kryteria merytoryczne
Kryteria wyboru                                      Waga
1 Łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect
(min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach) – waga 5
2 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych – waga 4

3 Cena łączna obejmująca
– raport due-diligence
-wycena spółki
– dokument ofertowy
-Dokument informacyjny
-teaser inwestycyjny
-prezentacja inwestorska
waga: 2
4 Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu – waga: 5

5. Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej – waga: 5

Pod uwagę brane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria wyboru.
Oferty w kryterium wyboru 1, 3, 4, 5 zostaną uszeregowane od najlepszej do najgorszej, następnie zostaną im przyporządkowane punkty od 10 do 1 (co 1), punkty zostaną pomnożone przez wagę. Oferty spełniające kryterium 2 otrzymują 10 punktów i zostaną pomnożone przez wagę. Finalnie oferty zostaną uszeregowane wg obliczonej sumy punktów z wszystkich kryteriów wyboru.
1. Termin i miejsce dostarczania ofert:
a. Oferty należy złożyć do dnia 16.05.2017 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
b. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: The Yachting Club Sp. z o.o., Plac Kaszubski 17 lok. 202, 81-350 Gdynia
c. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: biuro@dobrejachty.pl ,
d. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
2. Dodatkowe wymagania formalne:
 data wystawienia oferty
THE YACHTING CLUB SP. Z O.O.
 okres ważności oferty (co najmniej do 31.12.2017r.)
 podpis wystawcy oferty
 załączniki:
o certyfikaty ASO osób zatrudnionych
o licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego
o potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
o potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadana w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)
3. Informacje nt. zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Informacje dodatkowe
a. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie wykonawcy którzy:
1) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
2) Wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
b. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
e. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
f. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
g. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania
h. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta na usługę doradczą – dot. zapytania ofertowego nr …1../2017”.
i. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
j. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie.
k. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisany list intencyjny o współpracy.
l. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu / lub otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.1.5 – 4STOCK.
m. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
n. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy.
5. Postanowienia końcowe
a. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty
c. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie internetowej emitenta …www.the-yachting-club.com…… oraz na stronie PARP

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr ……../2017

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
……………………………….
Dane oferenta
OFERTA
(dotyczy zapytania ofertowego nr …../2017 z dnia ………)
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). tj. m.in. zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect
My niżej podpisani: …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
działający w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)
Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz zaakceptowaniu stawianych w tym dokumencie założeń i warunków oświadczamy, iż akceptujemy wszystkie warunki uczestnictwa w procedurze wyboru oferty. W związku z powyższym przedkładamy następującą ofertę:
1.
a. Spełniamy kryterium formalne tj. pełnimy funkcję Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). (decyzja nr …………………………)
b. Kryteria merytoryczne
– kryterium 1 – Łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect
(min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach) ……………………………..
– kryterium 2 – Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych – ……………..
Kryterium 3 – cena łączna
Przedmiot oferty
Cena netto
VAT
Cena brutto
raport due dilligence
wycena spółki
Dokument ofertowy
Dokument informacyjny
teaser inwestycyjny
prezentacja inwestycyjna
ŁĄCZNIE
Wykonanie przedstawionego zakresu prac wymaga ………. roboczogodzin przy stawce godzinowej wynoszącej ……….
– kryterium 4 – Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu
– kryterium 5 – Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej – ……………………………..
2. Okres ważności oferty – ……………………….
3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia …………..2017 r.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty oraz otrzymania przez zamawiającego, dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania 4STOCK do zawarcia umowy na wykonanie opisanego zakresu prac.
 załączniki:
o certyfikaty ASO osób zatrudnionych
o licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego
o potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
o potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadana w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)
……………., dnia ……………………. ………………………………………………………
(podpis/y)
THE YACHTING CLUB SP. Z O.O.
Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr ……../2017
OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę świadczenia usług na usługę doradczą o zakresie wskazanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, którą wykona osobiście.
2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, po czym przekaże uzyskane wyniki Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego.
4. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli Strony tak ustalą.
5. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
6. Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr ……../2017

OŚWIADCZENIE

dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta
……………………………………………………………….. Data i miejscowość

Gdynia, 17 maja 2017r.

Protokół z wyboru ofert na na na przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru

1. Doświadczenie- łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect (min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach)
Waga: 5

2. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowa o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych
Waga: 4

3 Cena
Waga: 2

4. Doświadczenie – liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu
Waga: 5

5. Doświadczenie – liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej
Waga: 5

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie z programu 4STOCK – działanie 3.1.5 dokonano wyboru oferty na przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

W dniu 9 maja 2017r. umieszczono zapytanie ofertowe na stronie www.the-yachting-club.com oraz wysłano listem poleconym do trzech Autoryzowanych Doradców wybranych ze strony www.newconnect.pl prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do dnia 16 maja 2017 r. na zapytanie ofertowe odpowiedziały następujące firmy, którym przypisano punkty wg. Reguł zapisanych w zapytaniu ofertowym:

Kryteria wyboru

1. Doświadczenie- łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect (min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 3 latach)
INC SA: 10
Waga: 5
Suma punktów: 50

2. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowa o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych
INC SA: 10
Waga: 4
Suma punktów: 40

3. Cena
INC SA: 10
Waga: 2
Suma punktów: 20

4. Doświadczenie – liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu
INC SA: 10
Waga: 5
Suma punktów: 50

5. Doświadczenie – liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej
INC SA: 10
Waga: 5
Suma punktów: 50

Ocena ofert:

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy – INC S.A., Poznań 60-830, ul. Krasińskiego 16

Do realizacji wybrano ofertę firmy – INC S.A., Poznań 60-830, ul. Krasińskiego 16

Informację o wyborze oferty zamieszczono na stronie www.the-yachting- club.com

Znajdź swój wymarzony czarter

First Class
Luksusowe wakacje pod żaglami dla Ciebie i Twoich bliskich.
Family & Friends
Zabierz rodzinę i przyjaciół na wymarzone wakacje na wodzie.
Adventure

Dla odkrywców dalekich lądów i ludzi, którzy nie boją się wyzwań!

Corporate

Firmowe regaty i eventy żeglarskie dla pracowników i klientów.

Racing

Stań do walki z żywiołami, poczuj moc żeglarskich emocji!